FPGA-forum 2021 is cancelled due to Covid 19

The FPGA-forum committee has decided that there will unfortunately not be any FPGA-forum 2021.

The crucial assessment was that, as late as the end of 2020, we will not know anything about the pandemic situation in February 2021 or what advice and rules will apply then. Many decisions would have to be made and a lot of work done before that in order to hold the forum.

The speakers are the most important contributors to FPGA forum, and they invest a lot of time in making good presentations. We don’t want this work to be wasted. The exhibitors are also an important part of the FPGA forum, and they also put in a lot of preparation, so here of course, the same applies. In the middle of August we asked the exhibitors about their opinions and intentions, and received a clear feedback that the probability of not participating was quite high due to Covid 19.

We hope that the situation will improve and be under control in February next year, but even with such a wishful scenario, we believe that we would still end up with a significantly reduced FPGA forum both with respect to presenters, exhibitors and participants, – and we don’t want to waste the goodwill of all those contributing to a great FPGA-forum. The committee therefore unanimously agreed that a cancellation unfortunately was the right decision.

An on-line event has been considered, but since much of the value for the participants is network building, the social setting and the exhibition, and since from experience there will be significantly fewer listeners per presentation, we do not think an on-line event would be a good solution for FPGA-forum.

In conclusion, we are very happy that FPGA-forum 2020 was arranged as planned – just prior to the Covid 19 close-down, and we are now twice as much looking forward to FPGA-forum 2022 (9-10 February) 😊

FPGA-forum 2021 er avlyst pga Covid 19

FPGA-forum-komiteen har bestemt at det dessverre ikke blir noe FPGA-forum i 2021. Den avgjørende vurderingen var at vi uansett så sent som utgangen av 2020 ikke vil vite noe om smitte-situasjonen i februar 2021 eller hvilke råd og regler som vil gjelde da. Mange avgjørelser må tas før det, samtidig som mye arbeid vil bli utført før det.

Foredragsholderne er de viktigste bidragsyterne til FPGA-forum, og disse investerer mye tid i å lage gode presentasjoner. Vi ønsker derfor at dette arbeidet ikke skal være bortkastet. Utstillerne er også en viktig del av FPGA-forum, og de legger også inn mye forberedelser, så her gjelder selvfølgelig det samme. Vi sendte for øvrig ut en forespørsel til utstillerne i midten av august for å lodde stemningen, og fikk da en klar tilbakemelding om at de fleste var relativt skeptiske mhp Covid 19 og deltagelse.

Vi håper jo at smittesituasjonen vil være godt på bedringens vei i februar neste år, men om så skulle være, så tror vi at vi allikevel ville endt opp med et sterkt redusert FPGA-forum både mhp forelesere, utstillere og deltagere, og vi ønsker ikke å misbruke godviljen til alle rundt FPGA-forum. Alle i komiteen var derfor helt enige i at en avlysning derfor dessverre var riktig.

En on-line event har blitt vurdert, men ettersom mye av verdien for deltagerne er nettverksbygging, det sosiale og utstillingen, samt at det erfaringsmessig blir vesentlig færre tilhørere pr. presentasjon, så synes vi ikke dette ville være en god løsning.

Avslutningsvis er vi veldig glade for at vi rakk FPGA-forum 2020 før nedstenging, og vi gleder oss nå dobbelt så mye til FPGA-forum 2022 (9-10 februar) 😊